Uppdrag

Kulturskolan ska:

  • Säkerställa att invånare i Östhammars kommun har samma möjligheter att ta del av kulturskolans verksamhet.

  • I sitt arbete och handlande beakta ett medvetet jämställdhetsperspektiv och en mångfald som ger tillgång till ett brett utbud för alla.

  • Verka i orterna Östhammar, Öregrund, Gimo, Alunda och Österbybruk.

  • Erbjuda såväl gruppverksamhet som individuell undervisning inom områdena musik, dans och teater, samt andra kulturområden som barn och unga är intresserade av.

  • Bedriva sin verksamhet dels under barn och ungas skoltid, dels under deras fritid.

  • I mötet med barn och unga hjälpa dem att upptäcka sin egen kreativitet och skaparförmåga så att de kan förstå sig själva, varandra och omvärld lite bättre.

  • Vara ett komplement till skolan med barn och unga i centrum.

  • I sitt arbete samverka med barnkulturaktörer, föreningar och kommunala enheter såväl i som utanför Östhammars kommun för att nå fler barn och unga och för att utveckla utbudet och det pedagogiska och konstnärliga arbetet.

  • Östhammars kulturskola kan utöver ovanstående uppdrag åta sig andra uppdrag som ligger utanför det grunduppdraget. Om så sker ska det finnas en kostnadstäckning som gör att tilldelad budget från BUN inte används till det.